header banner
Default

Hadden Belgische gymnastiekdames slechts pech gehad op het WK gymnastiek na de triomf van Tokio?


Table of Contents

  Nul finales in eigen land, het heeft weg van een worstcasescenario. Maar topsportcoördinator Ruben Neyens weigert de Belgische prestaties op het WK gymnastiek in Antwerpen te dramatiseren. ‘De vrouwen hun momentum gemist? Dat vind ik oneerbiedig.’

  Diebrecht De Smet

  Sources


  Article information

  Author: Christian Martin DDS

  Last Updated: 1702020842

  Views: 697

  Rating: 4.5 / 5 (73 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christian Martin DDS

  Birthday: 2021-05-13

  Address: Unit 0868 Box 5677, DPO AE 93651

  Phone: +4559121752187722

  Job: Forester

  Hobby: Motorcycling, Fishing, Bird Watching, Whiskey Distilling, Geocaching, Soccer, Hiking

  Introduction: My name is Christian Martin DDS, I am a Determined, forthright, courageous, esteemed, cherished, Precious, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.