header banner
Default

Bankada parası olanlar dikkat! Sınır 400 bin liraya yükseltildi


Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi. 

TMSF’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

PARASI OLANA 400 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Bu karar ile bankada parası olanların, bankanın herhangi bir şekilde zora düşmesi, iflası halinde TMSF tarafından mudiye ödenecek tutar 400 bin lira oldu. Örnek olarak bankada 600 bin lira mevduatı bulunan bir kişinin, bankanın iflas etmesi halinde 400 bin lirası devlet tarafından garanti altına alındı ve TMSF 400 bin lirayı mudiye ödemekle yükümlü olacak.

Bankada parası olanlar dikkat Limit 400 bin liraya yükseltildi

Sources


Article information

Author: Daisy Ruiz

Last Updated: 1700378641

Views: 860

Rating: 4.9 / 5 (57 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Daisy Ruiz

Birthday: 2018-01-29

Address: 130 Tracey Hollow, Priceton, IA 74617

Phone: +4824750820797778

Job: Radiologist

Hobby: Playing Piano, Amateur Radio, Embroidery, Bird Watching, Web Development, DIY Electronics, Tea Brewing

Introduction: My name is Daisy Ruiz, I am a spirited, accessible, apt, Open, frank, dedicated, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.